خدمات  برق ساختمان کل واحد،خرده کاری درالکتریکی دیاکودرمحدوده  پذیرفته می شود.

درصورت عدم پاسخگویی می توانیدباشماره ۸۸۸۸۹۱۹۲    ۸۸۲۰۱۳۷۸-۹تماس باشید.

درصورت هرگونه هماهنگی باتکنسین؛ هیچ گونه مسولیتی برعهده شرکت نمی باشد.