خدمات ساختمانی ،جوشکاری،لوله کشی کل واحد،خرده کاری درالکتریکی دیاکودرمحدوده  پذیرفته می شود.

درصورت عدم پاسخگویی می توانیدباشماره تلفن ۲۲۶۳۸۳۱۵درتماس باشید.

درصورت هرگونه هماهنگی باتکنسین؛ هیچ گونه مسولیتی برعهده شرکت نمی باشد.