برق دیاکوثبت ۴۴۹۴۰۸

درزمینه خدمات ساختمانی اداری تجاری

تعمیرونگهداری بازسازی برق

رفع خرابی برق تک فاز وسه فاز

تلفن سانترال شبکه

آیفون های صوتی وتصویری ارتباط داخلی

کابل کشی داکت زنی

شبانه روزتمام نقاط تهران بدون محدودیت مکانی وزمانی

آماده همکاری بامراکزدولتی وخصوصی هستیم .

مسولیت هرگونه هماهنگی باتکنسین جهت خدمات شرکت برعهده مشترک می باشد .

جهت آرامش واطمینان شما مشترکین گرامی تکنسین های شرکت دارای بیمه مسولیت می باشند .

www.farsedc.ir/