برق

امدادبرق دیاکودرزمینه رفع خرابی برق تک فاز،سه فاز،موتورخانه ،باتکنسین های مجرب ومتعهددرباپشتیبانی ۲۴ ساعته
تمام نقاط تهران کمترازیک ساعت آماده ارائه خدمات می باشد.
((امدادبرق جهت آرامش وتعهد کاری شمامشتریان گرامی درخواست می کندفقط کارهای خودراازطریق شرکت پیگیری کنید.))
ممنون ازهمکاری شما