تابلوبرق :عبارت است از فضایی که تجهیزات برقی در آن نصب می  شوند. در تعریف تابلو لزومی ندارد آنرا حتمأ یک فضای بسته فلزی بدانیم بلکه  فضای بسته فلزی، نوعی از تابلو محسوب می شود. مشکلات ناشی از نصب تجهیزات و  خطرات ناشی از عوامل محیطی و پدیده هایی مانند اتصال کوتاه که در تجهیزات  الکتریکی روی می داد و در دسترس بودن تمام قسمتهای برقدار از سوی اپراتور،  سازندگان را بر آن داشت تا ایمنی بیشتری را تامین کنند، از این رو تابلو به  شکل محفظه بسته طراحی شد تا تجهیزات داخل آن غیر قابل دسترس باشند.

در طراحی یک تابلو برق باید موارد زیر در نظر گرفته شود :

تابلو برق چیست؟ شرایط محیطی (جهت بهره برداری)
تابلو برق چیست؟ شرایط لازم برای نصب
تابلو برق چیست؟ شرایط حفاظتی