54

نورپردازی:
طراح مشاورومجری سیستم های نورپردازی
نورپردازی نما ونورپردازی محوطه ،نورپردازی دردکوراسیون داخلی
روشنایی نورپردازی نمای بیرونی وداخلی ساختمان ها
روشنایی نورپردازی گذرهای شهری وفضای سبز،اماکن ،فضاهای ورزشی
همکاری باپیمانکاران وشرکت های مهندسین مشاوردرزمینه نورپردازی وروشنایی