استخدام برق کارماهرساختمانی وصنعتی  باموتورسیکلت با سابقه کارساکن تهران

جهت دفترخدمات برق میدان ولیعصرویا الکتریکی میرداماد

ترجیحا متاهل